Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van WBO Wonen, op integriteit en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij de bestuurder op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving.

De RvC heeft een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de doelstellingen van WBO Wonen en een doelmatige besteding van de daarvoor benodigde middelen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

De heer Robert Baveld (voorzitter)
Mevrouw Renate Thijert
De heer Martin Verbeek
De heer Rob Welten
Mevrouw Linden Douma

Visie op toezicht