Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de bestuurder. Op integriteit, op de algemene gang van zaken binnen WBO Wonen en de bestuurder ter zijde te staan met advies.

Het kader van dit toezicht is vastgelegd in de statuten van WBO Wonen en de geldende wettelijke bepalingen. In de praktijk komt het erop neer dat zaken als strategievorming van WBO Wonen, de volkshuisvestelijke taakopvatting en de financiële risicobeheersing op de agenda van de vergaderingen staan.

De RvC heeft een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de doelstellingen van WBO Wonen en een doelmatige besteding van de daarvoor benodigde middelen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

De heer Robert Baveld (voorzitter)
Mevrouw Renate Thijert
De heer Martin Verbeek
De heer Rob Welten
Mevrouw Linden Douma