Visitatie

Eén keer in de vier jaar zijn we verplicht om een visitatie te laten uitvoeren. Via deze visitatie worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Met de uitkomsten van het visitatierapport kunnen we onze prestaties verbeteren.

Visitatierapport

WBO Wonen heeft de visitatie over de periode 2014 tot en met 2017 laten uitvoeren door Ecorys Nederland B.V. Deze onafhankelijke visitatiecommissie heeft de maatschappelijke prestaties van WBO Wonen beoordeeld. De commissie heeft hierover onder andere gesproken met de huurdersvereniging, gemeente en welzijn- en zorginstellingen.