Visitatie

Eén keer in de vier jaar zijn we verplicht om een visitatie te laten uitvoeren. Via deze visitatie worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Met de uitkomsten van het visitatierapport kunnen we onze prestaties verbeteren.

Visitatierapport | 2018 - 2021

WBO Wonen heeft de visitatie over de periode 2018 tot en met 2021 laten uitvoeren door Raeflex. Deze onafhankelijke visitatiecommissie heeft de maatschappelijke prestaties van WBO Wonen beoordeeld. De commissie heeft hierover onder andere gesproken met de huurdersvereniging, gemeente en welzijn- en zorginstellingen.