Nieuwe Woonagenda 2023 – 2027: 'Samen aan de slag in Oldenzaal'

12 december 2023

Op donderdag 7 december hebben WBO Wonen, gemeente Oldenzaal, huurdersvereniging Blij Wonen, Impuls en Wijkracht de handtekeningen gezet onder de nieuwe Woonagenda 2023 – 2027. Onder het thema 'Samen aan de slag in Oldenzaal' is deze agenda het resultaat van een krachtige samenwerking tussen de partijen.

De Woonagenda voor Oldenzaal schetst de gezamenlijke inzet van de gemeente Oldenzaal, huurdersorganisatie Blij Wonen en WBO Wonen, met de steun van Impuls en Wijkracht. Wouter Versteeg, directeur-bestuurder van WBO Wonen, benadrukt: "Ons gezamenlijke doel is om iedereen die in Oldenzaal wil (blijven) wonen een passende woonplek te bieden. We streven naar een goed, veilig en passend woon- en leefklimaat dat betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit is. De Woonagenda geeft een overzicht van de opgaven en onze ambities.”

5 ambities vertaald in jaarlijks actieprogramma
In de Woonagenda zijn vijf ambities uitgewerkt: Goed wonen, Voor iedereen een thuis, Bestaanszekerheid, Thuis in de wijk, en Duurzame en klimaatactieve stad. Bij elke ambitie wordt stilgestaan bij de opgaven, de gewenste resultaten en de aanpak om deze te bereiken. Daarnaast worden concrete acties en projecten jaarlijks opgenomen in een actieprogramma.

Een aantal belangrijke afspraken:

  • Uitbreiding woningen: plannen voor meer woningen, met speciale aandacht voor sociale huurwoningen, rekening houdend met de groeiende vraag. Hiervoor wordt gekeken naar beschikbare locaties, zoals De Zevenster.
  • Versnelling projecten: drie belangrijke projecten (Gravenbeek krijgen een versnelde uitvoering, met ruimte voor (her)ontwikkeling en nieuwbouw.
  • 30% sociale en/of middeldure huurwoningen: concrete realisatie in de nieuwbouw van Gravenbeek door WBO Wonen.
  • Doorstroming op de woningmarkt: op gang brengen van doorstroming in de woningmarkt om voor meer mensen een passende woning te realiseren. Inzet voor het bevorderen van doorstroming om meer mensen een passende woning te

Wethouder Murat Yildirim is trots op de unieke samenwerking en benadrukt dat de Woonagenda aansluit op de behoeften van de inwoners van Oldenzaal, nu én in de toekomst. De ondertekening bekrachtigt de goede samenwerking en legt een stevige basis voor de toekomst van wonen in Oldenzaal.

Lees hier de volledige Woonagenda en het actieprogramma 2023 – 2024.

Woonagenda 2023 - 2027

Actieprogramma 2023 - 2024