Prestatieafspraken 2021

4 februari 2021

Gemeente Oldenzaal, huurdersvereniging Blij Wonen en WBO Wonen hebben samen de prestatieafspraken voor 2021 getekend.

Op basis van de woningwet maken wij samen met de gemeente en huurdersorganisatie Blij Wonen jaarlijks prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Een mooi instrument die er toe bijdraagt dat we structureel met elkaar in gesprek zijn.

In de prestatieafspraken die in december 2020 zijn getekend, is een gezamenlijke ontwikkelrichting aangegeven voor de thema’s vastgoed, duurzaamheid en maatschappelijke agenda. Eric Willems, directeur – bestuurder a.i. bij WBO Wonen: “Samen werken we aan een aantrekkelijk Oldenzaal en een gezonde woningmarkt. Dit vraagt om voldoende passende woningen, betaalbaarheid van het wonen en aandacht voor klimaatadaptatie. Ieder vanuit onze eigen rol dragen we hieraan bij.”

Voor een gezonde Oldenzaalse woningmarkt onderschrijven de partijen dat het belangrijk is om tot een gezamenlijke strategie voor vastgoed te komen. De strategie hiervoor komt uit de woonprogrammering van de gemeente Oldenzaal voor de periode 2020-2030 en de transformatie- opgave van WBO Wonen. Eric: “Via het maken van prestatieafspraken willen we ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluit bij de vraag zodat vraag en aanbod in evenwicht is. Daarbij kijken we naar de behoefte van diverse doelgroepen.”

Voor het verder verduurzamen en tegengaan van klimaatverandering werken gemeente en WBO goed samen. Oldenzaal wil een groene en gezonde stad zijn, waarin slim wordt omgegaan met water en klimaat. Een stad waar kelders niet onderlopen, huizen niet verzakken en de hitte binnen de perken blijft. Samen willen de partijen de stad voorbereiden op de effecten van klimaatverandering.

Voor de maatschappelijke agenda blijven gemeente en WBO inzetten op de ‘inwoner’ die meedoet en naar eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving. En daar waar nodig daarbij ondersteund wordt. Eric: “Onze samenwerking moet leiden tot een inclusieve samenleving. En daarvoor is de wens dit nog breder op te pakken, om hierin ook op te trekken met allerlei maatschappelijke partijen uit de Oldenzaalse samenleving, denk aan zorg, welzijn en politie.”